Fundacja Kultury Bez Barier - Aktualności - Nowy kierunek studiów na UMCS

Szybkie linki

Kultura bez barier


Wyszukaj

Wyszukiwarka

Ustawienia

Czcionka:

Facebook

Sonda

Czy Twoim zdaniem kultura w Polsce jest dostępna?

Wybierz odpowiedź
63%
34%
2%

Jesteś tutaj:Strona główna / Aktualności / Nowy kierunek studiów na UMCS

Nowy kierunek studiów na UMCS

Nowy kierunek studiów

Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym.

 

Forma studiów: studia niestacjonarne (zaoczne)

Stopień studiów:  podyplomowe (250 godzin, II semestry)

Organizator: Wydział Artystyczny UMCS

Prognozowana data rozpoczęcia zajęć: marzec 2016 rok

Opis studiów:

 

Studia podyplomowe ,,Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym”,
mają charakter innowacyjny. Jest to pionierski kierunek studiów podyplomowych w Polsce, zajmujący się kompleksowo zagadnieniami z zakresu planowania i wdrażania dostępności kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy studiów będą mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci będą mogli również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych, umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu, także niepełnosprawnym intelektualnie, z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Program studiów uwzględnia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w przeciągu ostatnich lat na temat dostępności sztuki dla osób niepełnosprawnych, a także wyniki badań stanu edukacji muzealnej w Polsce prowadzonych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów. Dzięki czemu udało się zidentyfikować potrzeby instytucji kultury
w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.


Program kształcenia zapewni stały rozwój studentom poprzez uczestnictwo w zajęciach, które będą wskazywały nowe kierunki w zakresie udostępniania sztuki osobom niepełnosprawnym, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pracowników instytucji kultury, realizację pracowni dyplomowej w partnerskich instytucjach kultury w Polsce, a także odbywaniu praktyk w instytucjach kultury z udziałem osób niepełnosprawnych.
Ponadto studenci nabędą umiejętności w zakresie komunikacji z osobami z dysfunkcjami słuchu i wzroku, tj.: Alfabet Lorma, Polski język migowy, system Językowo-Migowy, Fonogesty, Alfabet Brailla, a także Audiodeskrypcja, która jest językowym sposobem przybliżania treści wizualnych osobom niewidomym.

Wśród wykwalifikowanych wykładowców są specjaliści w zakresie pracy z osobami dotkniętymi różnymi dysfunkcjami, część kadry stanowią również wykładowcy niepełnosprawni.

Organizując studia podyplomowe w zakresie ,,Udostępniania kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym”, Wydział Artystyczny zapewnia dostęp do profesjonalnego zaplecza warsztatowego (m.in. pracownie malarskie, rysunkowe, informatyczne).

Kandydaci:
Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia kierunków:
- nauk społecznych, humanistycznych, szkół terapeutycznych oraz artystycznych a także kandydaci wywodzący się spośród:
- pracowników instytucji kultury (muzeów, domów kultury, galerii),
- pedagogów specjalnych,
- terapeutów zajęciowych,
- nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności,
- społeczności osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą,
- pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
- architektów i projektantów budynków i wystaw muzealnych,
- urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za wydarzenia w instytucjach kultury

Zasady kwalifikacji na kierunek:

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemieInternetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.
Wymagane dokumenty:
1) podanie wygenerowane z systemu IRK;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
5) pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych;


Data rozpoczęcia zajęć: po skompletowaniu grupy

Opłata za semestr: 1800 zł (opłata za I semestr pomniejszona jest o koszt wpisowego).


Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
- Aspekty edukacyjno-wychowawcze sztuki
- Typologia niepełnosprawności
- Podstawy arteterapii

- Dostosowanie sztuki do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących i głuchoniewidomych
- Dostosowanie sztuki do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących
- Dostosowanie sztuki do potrzeb niepełnosprawnych intelektualnie
-
Projekty artystyczne z elementami arteterapii z zakresu plastyki
- Projekty artystyczne z elementami arteterapii z zakresu muzyki i teatru
- Współczesne kierunki w udostępnianiu kultury i sztuki
- Edukacja muzealna
-
Projektowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
-
Dostępność cyfrowa
-
Warsztaty artystyczno-edukacyjne
-
Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi:
- Polski Język Migowy
- Fonogesty
- System Językowo-Migowy
- Alfabet Lorma
- Alfabet Brailla

- Pracownia dyplomowa-projekty realizowane w partnerskich instytucjach kultury w Polsce:
- w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
- w Muzeum dla dzieci w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
- w Centrum Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku

- Praktyki z udziałem osób niepełnosprawnych

Sylwetka absolwenta:
Studia na kierunku Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o rodzajach niepełnosprawności z współczesną wiedzą o kulturze z wiedzą z zakresu sztuki.
Jednocześnie posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze, sztuce
i typologii i następstw funkcjonalnych niepełnosprawności, umożliwia absolwentowi nie tylko kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk i ich aktywne propagowanie i upowszechnianie w instytucjach kultury.

Program kształcenia zapewni studentom stały rozwój poprzez uczestnictwo w zajęciach, które będą wskazywały nowe kierunki w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pracowników instytucji kultury.

Absolwent potrafi upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej(muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.).

Sylwetka absolwenta odpowiada obowiązującym standardom i wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje. Program kształcenia konsultowany z przedstawicielami potencjalnych pracodawców.


Studia pod patronatem:

Fundacji Kultury bez Barier w Warszawie

 

Kierownik studiów:

dr Ewa Niestorowicz


 

Informacji merytorycznych udziela:

dr Edyta Lisek-Lubaś, tel. 504 016 754, e-mail: edyta.lisek@wp.pl

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
Dokumenty przyjmuje organizator studiów – Zbigniew Bagiński, który prosi o uprzedni kontakt telefoniczny: 506 005 005 lub mejlowy: ukson@umcs.pl
Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Sztuk Pięknych, al. Kraśnicka 2b, 20-080 Lublin


Galeria zdjęć

  • Zdjęcie: Nowy kierunek studiów na UMCS

Powrót do: Aktualności